loader image

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ –

Informacja dot. minimalizacji ryzyka transmisji infekcji koronawirusa

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.08.2020 r.

Dotyczące działań profilaktycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. informuje, że w trosce o zdrowie pracowników Działu oraz pacjentów i ich rodzin, ogranicza dostęp do dokumentacji medycznej Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w czterech lokalizacjach.

Podczas tej wyjątkowej sytuacji, prosimy o składanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej  telefonicznie lub drogą pocztową. Wniosek dostępny jest na stronie https://www.szpitalepomorskie.eu/dokumentacja-medyczna/

Wniosek nr 1 – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej złożony pisemnie

Telefony kontaktowe w poszczególnych lokalizacjach Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.:

Gdańsk – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy: 58 341 40 41 w. 274,

Gdynia – Szpital Morski im. PCK: 58 72 60 213,

Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo: 58 72 60 667,

Wejherowo – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy: 58 57 27 353.

Możliwe jest również wypełnienie wniosku na miejscu, w Szpitalu i wrzucenie go do oznaczonej skrzynki na korespondencję, umieszczonej przed wejściem do Kancelarii Szpitala.

Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszeń, bez zbędnej zwłoki. Jednakże czas realizacji może ulec wydłużeniu, ze względu na realizację zamówień z firmy zewnętrznej, obsługującej Archiwum.

Kserokopie dokumentacji medycznej będą przesyłane drogą pocztową – przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, na wskazany we wniosku adres.

W sytuacjach naglących, kserokopie będzie można odebrać osobiście lub z upoważnieniem od pacjenta, w godzinach pracy Archiwum, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Powyższe działania profilaktyczne wynikają z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia, jak również zaleceń wynikających z postanowień i zarządzeń z Instytucji Państwowych i Rządowych.

Ogłoszenie dokumentacja medyczna 21.08.2020

Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

1. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie.
2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a) pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, po potwierdzeniu tożsamości pacjenta,

b) osobie upoważnionej przez pacjenta po weryfikacji, czy dana osoba jest upoważniona do dostępu do dokumentacji medycznej oraz potwierdzeniu tożsamości tej osoby,

c) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po potwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej, w szczególności są to:

 • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat,
 • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator, itp.),

d) po śmierci pacjenta, prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,

e) organom i podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz pkt 6.5.2 niniejszej procedury po weryfikacji uprawnień tych podmiotów do otrzymania dokumentacji.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Do wglądu na miejscu w Szpitalu w obecności pracownika Działu Dokumentacji Medycznej i Archiwum lub lekarza prowadzącego w oddziale lub w poradni, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych – z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.
 2. Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, wydruku lub kopii z dokumentacji papierowej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych.
 3. Poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (dotyczy również zdjęć RTG w postaci kliszy), na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Pracownik Archiwum pozostawia wówczas kserokopię oryginału w dokumentacji Podmiotu Leczniczego.
 4. Na informatycznym nośniku danych.
 5. W celu uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny lub ustny Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wzór wniosku stanowią odpowiednio Wniosek nr 1 lub Wniosek nr 1a. Wniosek nr 1a wypełnia pracownik Podmiotu Leczniczego, gdy pacjent lub inna upoważniona osoba/podmiot złoży ustny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 6. Wniosek pisemny można pobrać w Dziale Dokumentacji Medycznej i Archiwum, w sekretariatach poszczególnych oddziałów / komórek medycznych oraz ze strony internetowej Podmiotu Leczniczego. Złożenie przez pacjenta lub osobę uprawnioną wniosku w innym kształcie aniżeli załączony, nie wyłącza uprawnienia pacjenta/osoby uprawnionej do udostępnienia dokumentacji.
 7. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w sekretariacie, w Dziale Dokumentacji Medycznej i Archiwum, lub drogą pocztową / korespondencyjną.

Informacje w przedmiotowym zakresie można uzyskać w/w dniach pod numerami telefonów odpowiednio:

 • Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni tel. 58 72 60 667
 • Szpital Morski im. PCK w Gdyni — Redłowo tel. 58 72 60 213
 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy tel. 58 57 27 353
 • Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy tel. 58 341 40 41 w. 274

Do pobrania:

Wniosek nr 1 – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej złożony pisemnie

Wniosek nr 1a – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej złożony ustnie

Wzór upoważnienia do wydania dokumentacji medycznej (wymagane w przypadku upoważnienia osoby innej, niż wskazana w dokumentacji medycznej pacjenta)

Zał Nr 2 do Regulaminu – Załącznik nr 2

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST