preloder

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Zakres działalności oddziału obejmuje w zakresie ginekologii – diagnostykę i leczenie chorób narządu rodnego, w zakresie położnictwa – diagnostykę i leczenie stanów zagrożenia ciąży we wszystkich okresach jej trwania.

2. W oddziale realizowane są świadczenia tzw. II poziomu referencyjnego, które nie obejmują:

– planowych porodów wcześniaków o przewidywanej masie ciała poniżej 1000g;
– diagnostyki prenatalnej (diagnostyka wad rozwojowych);
– biopsji kosmówki, amniopunkcji, punkcji naczyń płodowych;
– inwazyjnej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego;
– terapii wybranych postaci wad rozwojowych płodu – wad układu moczowego, wielowodzia, małowodzia, niewydolności krążenia płodu;
– chorób endokrynologicznych ciąży (chorób tarczycy, nadnerczy, przysadki);
– leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu;
– leczenia rozpoznanych inwazyjnych nowotworów narządu rodnego (złośliwe nowotwory sromu, pochwy, inwazyjne raki szyjki macicy, raki trzonu macicy i nowotwory jajników).

3. Świadczenia w zakresie ginekologii obejmują:

– diagnostykę i leczenie chorób zapalnych narządu rodnego;
– diagnostykę i leczenie zachowawcze i endoskopowe ciąży pozamacicznej;
– diagnostykę i leczenie endometriozy;
– diagnostykę i leczenie niepłodności;
– diagnostykę i leczenie zaburzeń miesiączkowania okresu rozrodczego oraz około menopauzalnego;
– diagnostykę kolposkopową;
– ginekologię operacyjną – pełny zakres zabiegów operacyjnych  realizowanych metodami:

a)   laparoskopowymi
b)   histeroskopowymi
c)   chirurgii konwencjonalnej z dostępu brzusznego i pochwowego
d)   zabiegi operacyjne uroginekologiczne korygujące zaburzenia statyki narządu rodnego i nietrzymanie moczu wykonywane metodami konwencjonalnymi z wykorzystaniem protezujących materiałów biomedycznych

– diagnostykę i leczenie schorzeń onkologicznych we wczesnych stadiach rozwoju procesu chorobowego.

4.  Świadczenia w zakresie położnictwa obejmują diagnostykę i leczenie stanów zagrożeń ciąży:

– krwawienia w poronieniu zagrażającym;
– zagrożenie porodem przedwczesnym, w tym niewydolność cieśniowo – szyjkową oraz z powodu  stanów zapalnych;
– nadciśnienie i białkomocz w przebiegu tzw. zatrucia ciążowego;
– stanów zapalnych i kamiczych układu moczowego;
– chorób wątroby;
– cukrzycy ciążowej;
– stanów zaburzeń wzrastania i dobrostanu płodu.

5.  Na trakcie porodowym odbywają się:

– porody fizjologiczne drogami naturalnymi;
– intensywny nadzór oraz porody ciąż wysokiego ryzyka, drogami naturalnymi i operacyjnymi;
– porody przedwczesne;
– inicjacja pierwszego karmienia bezpośrednio po porodzie.

6.  Pobyt w oddziale położniczym obejmuje:

– nadzór pooperacyjny po porodach zakończonych metodami instrumentalnymi oraz cięciem cesarskim;
– nadzór i leczenie powikłań wczesnego połogu;
– edukację oraz pomoc w stopniowym wdrażaniu do obowiązków macierzyńskich;
– naukę pielęgnacji noworodka;
– nabycie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.

7.  Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– udzielanie świadczeń w SOR – położniczo-ginekologicznym;
– konsultacje ginekologiczne pacjentek innych oddziałów Szpitala;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu oraz dla lekarzy poradni dla kobiet;
– zapewnienie pacjentkom Oddziału Położnictwa i Ginekologii całodobowej opieki lekarskiej i położnych we wszystkie dni tygodnia;
– realizację zadań wynikających z posiadania Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”, w szczególności realizację „10 kroków do udanego karmienia piersią”.

8.  Oddział współpracuje z oddziałami położnictwa i ginekologii tzw. I stopnia referencyjnego oraz III stopnia referencyjnego:

– Szpitalem św. Wojciecha w Gdańsku – Zaspie
– Kliniką Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej UCK w Gdańsku
– Gdyńskim Centrum Onkologii Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.

 

Sala operacyjna Traktu Porodowego

1. W strukturze Oddziału Położnictwa i Ginekologii funkcjonuje Sala operacyjna Traktu Porodowego.

2. Świadczenia w oparciu o salę operacyjną Traktu Porodowego obejmują w szczególności:

– gotowość  do realizacji świadczeń całodobowo, we wszystkie dni tygodnia;
– realizację świadczeń w odniesieniu do pacjentek hospitalizowanych w Oddziale Położnictwa i Ginekologii, w trybie planowym i nagłym;
– realizację świadczenia w oparciu o trzy podstawowe zespoły:

a)  zabiegowy – lekarze ginekolodzy i położne operacyjne;
b)  neonatologiczny – lekarz neonatolog i pielęgniarka neonatologiczna;
c)  anestezjologiczny – lekarz anestezjolog – Koordynator „Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej”  i pielęgniarka anestezjologiczna.

3. W strukturze Sali operacyjnej Traktu porodowego funkcjonują:

– jedna sala operacyjna
– śluza dla personelu
– magazyn.

4. Cięcia cesarskie planowe realizowane są w oparciu o dzienny harmonogram ustalany przez Ordynatora Oddziału Położnictwa i Ginekologii, który określa kolejność realizacji  poszczególnych zabiegów operacyjnych z uwzględnieniem zachowania zasad aseptyki chirurgicznej; harmonogram obejmuje:

– datę i godzinę rozpoczęcia zabiegu;
– dane osobowe pacjentki (imię i nazwisko, wiek);
– rozpoznanie w języku polskim;
– kolejność zabiegów;
– skład zespołu operacyjnego.

5. Cięcia cesarskie planowe rozpoczynają się o godzinie 8:15; ostatni planowy zabieg nie powinien rozpocząć się później niż o godz. 14:00

6. Plan cięć cesarskich planowych przekazywany jest na Trakt Porodowy i do Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w przeddzień planowego zabiegu, do godz. 11:00; informacje o zmianach w harmonogramie przekazywane są zainteresowanym niezwłocznie.

7. W dniu poprzedzającym planowe cięcie cesarskie pacjentka badana jest przez lekarza anestezjologa, który dokonuje oceny stanu pacjentki, ustala rodzaj wskazanego rodzaju znieczulenia, uzyskuje zgodę pacjentki lub przedstawiciela ustawowego na proponowane znieczulenie oraz zleca premedykację.

8. W dniu cięcia cesarskiego pacjentka wraz z dokumentacją medyczną zostaje przekazana przez położną patologii ciąży do sali operacyjnej Traktu Porodowego pod opiekę zespołu anestezjologicznego, który zapewnia jej opiekę w trakcie całego pobytu na sali operacyjnej. Oceny akcji serca płodu dokonuje położna zespołu zabiegowego.

9. W odniesieniu do każdej pacjentki poddanej cięciu cesarskiemu prowadzona jest Okołooperacyjna karta kontrolna, której koordynatorem jest lekarz odpowiedzialny za znieczulenie pacjentki; Kartę podpisują członkowie zespołu anestezjologicznego i zabiegowego.

10.  Noworodek po wydobyciu zostaje przekazany zespołowi neonatologicznemu, który dokonuje niezbędnych badań, pomiarów i wymaganych zabiegów; całość postępowania z noworodkiem znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej noworodka.

11.  Pacjentka może opuścić salę operacyjną po wydaniu decyzji przez lekarza anestezjologa o przekazaniu do Oddziału Położnictwa lub w sytuacji tego wymagającej – do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; zespół anestezjologiczny przekazuje pacjentkę położnej lub pielęgniarce właściwego oddziału za pisemnym potwierdzeniem daty, godziny i stanu pacjentki.

12.  W przypadku zgonu pacjentki na sali operacyjnej, lekarz anestezjolog stwierdza zgon a zwłoki pacjentki, zgodnie z procedurą przewożone są do szpitalnej przechowalni zwłok zgodnie z procedurą.

13.  W przypadku urodzenia martwego ( zgonu płodu ) – zgon płodu stwierdza lekarz ginekolog; stwierdzenia zgonu noworodka na sali operacyjnej dokonuje lekarz neonatolog; martwy płód lub noworodek przekazany zostaje do przechowalni zwłok zgodnie z procedurą.

14.  Realizacja cięcia cesarskiego w trybie nagłym następuje jak wyżej – za wyjątkiem konsultacji lekarza anestezjologa, premedykacji i przygotowania do zabiegu.

15.  Zadania personelu sali operacyjnej Traktu Porodowego obejmują w szczególności:

–  w zakresie procedury zabiegowej:

a) przygotowanie właściwego sprzętu, zestawów i materiału opatrunkowego;
b) instrumentowanie do zabiegu;
c) obsługa sprzętu i aparatury medycznej;
d) kontrola ilościowa i jakościowa narzędzi i materiałów opatrunkowych;
e) zabezpieczenie materiału pobranego do badań histopatologicznych

–  w zakresie zapobiegania zakażeniom:

a) planowanie kolejności realizacji zabiegów operacyjnych;
b) kontrola sterylności zestawów narzędzi, pakietów z materiałem opatrunkowym, materiałów medycznych jednorazowego użytku;

–  prowadzenie dokumentacji sali operacyjnej Traktu Porodowego;
–  podnoszenie kwalifikacji , przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.;
–  zabezpieczenie sali w niezbędny sprzęt, materiały opatrunkowe, szewne, leki, narzędzia i inne medyczne materiały jednorazowego użytku.

 

Pobierz: Plan porodu

Ordynator Oddziału: dr n.med. Krzysztof Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

Zastępca Ordynatora: dr n.med. Andrzej Kiełkowski – specjalista położnictwa i ginekologii

II Zastępca Ordynatora: lek. Mirosław Goworek – specjalista położnictwa i ginekologii

Położna Oddziałowa: mgr Emilia Szulta

 

Zespół lekarzy:

lek. Justyna Borkowska

lek. Jolanta Ciołkowska-Kowalczyk – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Aleksandra Dubaniewicz – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Katarzyna Hytry

lek. Sebastian Klein

lek. Adam Łaban

lek. Łukasz Maciejewski – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Jakub Ostrowski

lek. Marta Pazderska

lek. Kajetan Piątkowski

lek. Jacek Sadowski – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Marta Sokolnicka-Matrosos

lek. Katarzyna Pniewska-Undro – specjalista położnictwa i ginekologii

 

Rezydenci:

lek. Bartosz Dzieński

 

Lekarze Dyżurni:

dr n.med. Łukasz Chmyłko – specjalista położnictwa i ginekologii

lek. Marek Żabiński – specjalista położnictwa i ginekologii

Sekretariat Oddziału fax 58 57 27 564

tel 58 57 27 414

Oddział ginekologii i patologii ciąży 58 57 27 565
58 57 27 566
Oddział położnictwa 58 57 27 415
58 57 27 416
Trakt porodowo-operacyjny 58 57 27 765
Szkoła Rodzenia 58 57 27 565
Pogotowie laktacyjne 58 57 27 416