loader image

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. SOR jest komórką organizacyjną Szpitala działająca w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U. 2013 poz.757) oraz wydane w oparciu o powyższe przepisy wykonawcze.

2. W strukturze SOR działają:

a)  Oddział Ratunkowy,
b)  Zespoły Ratownictwa Medycznego,
c)  Szpitalny Zespół Transportowy,
d)  Dyspozytornia,
e)  Izba Przyjęć Planowych.

3. SOR udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

4. SOR pełni jednocześnie funkcję Izb Przyjęć Szpitala, w szczególności w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do określonego oddziału Szpitala; weryfikacji konieczności hospitalizacji w oddziale wskazanym na skierowaniu dokonuje lekarz w/w oddziału, dokumentując wyniki badań – fizykalnego oraz zleconych badań diagnostycznych w Historii choroby SOR. W sytuacji , gdy w opinii lekarza, z uwagi na stwierdzony problem zdrowotny, pacjent wymaga hospitalizacji  w oddziale innym niż wskazany na skierowaniu, niezbędnym jest uzyskanie konsultacji lekarza oddziału, w którym ewentualnie wskazana byłaby hospitalizacja, z wpisem do Historii Choroby SOR.

5. SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wstępną segregację pacjentów i określenie priorytetu pacjentów trafiających do SOR przeprowadzoną przez Pielęgniarkę Koordynującą SOR.

6. Organizacja udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej:

1) SOR – „Główny”:

– obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – dokonywana jest wstępna ocena osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjny ich transport do innych obszarów SOR; nadawanie priorytetów oraz zakładanie Historii choroby SOR.
– obszar resuscytacyjno – zabiegowy – ze stanowiskami resuscytacyjnymi zapewniającymi monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, okołourazowej oraz wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
– obszar wstępnej intensywnej terapii – w którym prowadzone jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, pełen zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, chirurgiczne opracowywanie ran i drobnych urazów oraz udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
– obszar terapii natychmiastowej – z salą zabiegową umożliwiająca wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz salą opatrunków gipsowych.
– obszar obserwacji,
– obszar konsultacyjny.

2) SOR-y specjalistyczne:

–  pediatryczny
–  okulistyczny
–  otolaryngologiczny
–  położniczo-ginekologiczny.

7.  Podjęcie działań w odniesieniu do pacjentów SOR odbywa się w oparciu o priorytety przyjęć:

priorytet CZERWONY – natychmiastowa interwencja lekarza w odniesieniu do pacjenta wymagającego podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 1 minuta.
priorytet ŻÓŁTY – dotyczy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale wymagających podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 45 minut.
priorytet ZIELONY – dotyczy pacjentów w odniesieniu do których czas oczekiwania na realizację świadczenia do 3 godzin nie stanowi zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

8.   Każdemu pacjentowi kierowanemu lub zgłaszającemu się do SOR zakładana jest Historia choroby SOR; kopię Historii choroby SOR otrzymuje pacjent nie przyjęty do hospitalizacji w innych oddziałach Szpitala.

9.   W odniesieniu do pacjenta wymagającego dalszego leczenia w innym oddziale Szpitala, Historia choroby SOR stanowi integralną część Historii choroby leczenia szpitalnego.

10.  Pacjent wymagający podjęcia leczenia w innej placówce otrzymuje wypis z SOR (kopia Historii choroby SOR)  oraz skierowanie do odpowiedniej placówki; w przypadku wymagającym natychmiastowego podjęcia leczenia – po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia dokonanym przez lekarza SOR / IP wraz ze zleceniem na odpowiedni transport sanitarny  w sytuacji wymagającej transportu sanitarnego, zgodnie z warunkami określonymi w § 129.

11. W przypadku zgonu pacjenta w SOR – postępowanie jak w przypadku zgonu pacjenta w innym oddziale Szpitala – zgodnie z zapisami § 128 ust. 20 i 21.

12. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienie pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

Ordynator: lek. Witold Hladny – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Ordynatora: lek. Karol Bladowski – specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Danuta Pielowska

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Danuta Białk – specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii

Sekretarka medyczna: Urszula Maszota

Zespół lekarzy:

lek. Damian Czatrowski – specjalista medycyny ratunkowej

lek. Krzysztof Gawrych – specjalista medycyny ratunkowej

lek. Katarzyna Rosenau-Szarzyńska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Janusz Toczek – specjalista chirurgii

lek. Maciej Zając – specjalista medycyny ratunkowej

 

Młodsi asystenci:

lek. Artur Cesarz

lek. Anna Potrykus

lek. Marcin Turski

 

Zespół pielęgniarek:

98% zatrudnionych pielęgniarek posiada wymagane kwalifikacje tzw. „PIELĘGNIARKA SYSTEMU”.

Licencjat pielęgniarstwa: Pielęgniarki dyplomowane:
Bożena Białk Halina Bark-Wenta
Barbara Bielecka – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego Gabriela Ciskowska
Aleksandra Dereniowska Renata Dorsz
Małgorzata Dorawa – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego Elwira Hebel
Alicja Jakusz Barbara Karsznia
Mirosława Krampichowska Katarzyna Kowalska
Marzanna Lesner-Serkowska Krystyna Kozłowska
Krystyna Kryszewska
Teresa Mroczek
Bożena Okrój
Irena Socha
Hanna Wika

Ratownicy medyczni:

Tadeusz Fratzke lic. Dawid Laskowski
Adam Garlicki Mateusz Mróz
Marek Jamróz Jarosław Paprocki
Aleksandra Jeka Krzysztof Socha
Rafał Kobielak Emilia Stubińska
Robert Krenczkowski lic. Karol Szulta
Grzegorz Kubiak lic. Jakub Tetzlaff

 

Sanitariusze:

Stanisław Gajewski

Barbara Hapka

Lech Kasperski

Jan Krauza

Marek Kupferschmidt

Marian Lange

Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (CPR)
999
112