loader image

Zakład Teleradioterapii

Szpital Morski im. PCK

W skład personelu Zakładu wchodzą lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, zespół fizyków medycznych, elektronicy, technicy elektroradiologii, a także pielęgniarki.

Na jego wyposażeniu pozostają sprzęt do planowania radioterapii (symulator i komputerowe systemy planowania trójwymiarowego), przyspieszacze liniowe służące do podawania wymaganej dawki promieniowania z zewnątrz (teleradioterapia) oraz modelarnia, w której przygotowuje się maski, służące unieruchamianiu chorego w trakcie napromieniania np. nowotworów głowy i szyi czy mózgu, w celu precyzyjnego odtwarzania pól napromieniań przy każdym seansie.

W Zakładzie przygotowywane jest w oparciu o symulator, obrazy z tomografu komputerowego oraz wspomniane wyżej systemy planowania napromienianie chorych zarówno przebywających w Oddziale, jak i przyjmowanych ambulatoryjnie w Ambulatorium Zakładu. Wysoka precyzja w określaniu obszaru objętego radioterapią pozwala na maksymalnie możliwą ochronę otaczających nowotwór lub miejsce po jego wycięciu tkanek zdrowych. Obszar napromieniań, dawka, rodzaj zastosowanego promieniowania (rentgenowskie wysokiej energii, elektronowe) i jego energia oraz rozkład pól, którymi energia jonizująca jest podawana, zostają określone wspólnie przez lekarza radioterapeutę i fizyka. Leczenie realizowane jest dzięki przyspieszaczom liniowym obsługiwanym przez wyspecjalizowanych techników, z zastosowaniem indywidualnych dla danego chorego osłon dla tkanek zdrowych. Aparaty są stale obsługiwane przez elektronika, a ich precyzja w podawaniu dawki kontrolowana przez fizyków (dozymetria). Rocznie wykonywanych jest około 1500 procedur leczenia energią jonizującą.

W naszym zakładzie wykonujemy następujące procedury:

 • Radioterapia 2D – leczenie nowotworów planowane przy użyciu aparatu RTG zamontowanego w symulatorze; obecnie procedura stosowana głównie w leczeniu paliatywnym.
 • Radioterapia konformalna – 3D – napromienianie chorych przygotowywane przy pomocy obrazów uzyskanych z tomografii komputerowej, pozwala na zastosowanie wielu wiązek promieniowania tak, aby napromienić ściśle określony obszar oszczędzając sąsiednie tkanki.
 • Radioterapia z intensywną modulacją dawki -IMRT– napromienianie z wykorzystaniem osłon wielolistkowych, które umożliwiają zmianę kształtu obszaru napromienianego w trakcie leczenia; dzięki tej metodzie przestrzenny rozkład dawki dopasowywany jest do kształtu obszaru leczonego,  co pozwala na dokładniejszą niż w tradycyjnej technice konformalnej ochronę sąsiadujących narządów.
 • Radioterapia z  bramkowaniem ( gating) – metoda leczenia promieniami  pozwalająca śledzić guz nowotworowy i napromieniać go w odpowiedniej fazie oddechowej; technika bramkowania zwiększa precyzję radioterapii .
 • HBI – napromienianie połowy ciała – technika napromieniania stosowana u pacjentów z licznymi  zmianami przerzutowymi, najczęściej do kości.
 • TBI – napromienianie całego ciała mające na celu zniszczenie zajęty chorobą szpik – wykorzystywane przed przeszczepem szpiku.
Zakład Teleradioterapii:
Koordynator Zakładu
 • lek. med. Adam Skórzak
  – specjalista radioterapii onkologicznej
Tel. 58 7260 414
Tel. 58 7260 290
Sekretariat:
 • Małgorzata Biedroń
Tel. 58 7260 371
Zespół lekarski:
 • dr n. med. Grażyna Rolka-Stempniewicz
  specjalista radioterapii onkologicznej; zastępca koordynatora
 • lek. med. Anna Hyży-Topolewska
  specjalista radioterapii onkologicznej, w trakcie specajalizacji z onkologii klinicznej
Tel. 58 7260 191
Lekarze Oddziału Radioterapii A i  Oddziału Radioterapii B Tel. 58 7260 235
 Zespół Pielęgniarski:
 • lic. Ewa Jaworska
 • Anita Połczyńska-Czaja
  specjalista pielęgniarstwa
 • lic. Katarzyna Zdybel
Tel. 58 7260 410
Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej:
 • dr n. fiz. Izabela Jakacka
  specjalista fizyki medycznej
Tel. 58 7260 412
Zespół fizyków:
 • mgr inż. fiz. tech. Agnieszka Sorgowicka
  specjalista fizyki medycznej, zastępca kierownika zakładu
 • mgr fiz. biomed. Paweł Czajkowski
  pełnomocnik ds. jakości
 • mgr fiz. Alicja Klingiert
 • mgr inż. fiz. tech. Izabela Welke-Żurek
 • mgr inż. fiz Krzysztof Szulist
 • mgr fiz. Michał Posiewnik,
  specjalista fizyki medycznej
 • mgr fiz. biomed. Maciej Moliński
 • mgr fiz. med. Krzysztof Zieliński
Tel. 58 7260 412
Tel. 58 7260 421
Kierownik Zespołu Techników:
 • spec. tech. rad. Dorota Olejnik
Tel. 58 7260 198
Zespół techników:
 • tech. Anita Babska
 • tech. Mirosława Bełbot
 • tech. Grażyna Grądzka
 • mgr Łukasz Kamiński
 • licencjat elektroradiologii Grażyna Kaniewska
 • tech. Marzena Karpińska
 • mgr Magdalena Kołakowska
 • tech. Anna Kudyba
 • mgr Magdalena Kuszkowska
 • tech. Elżbieta Linkiel
 • tech. Sylwia Marszeniuk
 • tech. Aneta Musiał
 • mgr Natalia Okrój
 • tech. Małgorzata Rompa
 • tech. Barbara Smorongiewicz
 • lic. Piotr Święcicki
 • mgr Kamila Wrońska
 • tech. Alina Ziółkowska
Elektronicy:
 • mgr inż. Witold Miloch
 • mgr inż. Jerzy Bałka
 • inż. Mateusz Buchwald
 • inż. Kamil Merchelski
Tel. 58 7260 374

Kontakt

Sekretariat
tel.: (58) 72 60 371

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST