loader image

Administracja

Strukturę Biura Zarządu tworzą:

 • Biuro Zarządu
 • Kancelarie i sekretariaty Zarządu
 • Pełnomocnicy Zarządu i samodzielne stanowiska administracyjne

Do zadań Biura Zarządu należy w szczególności:

 • organizowanie i protokołowanie posiedzeń organów Spółki, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej,
 • przygotowywanie, rejestrowanie i prowadzenie dokumentacji organów Spółki, w szczególności protokołów, uchwał i zarządzeń,
 • przygotowywanie i terminowe składanie dokumentów celem ujawnienia zdarzeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
 • organizowanie i koordynowanie prac Zarządu,
 • prowadzenie zbioru dokumentacji Spółki,
 • prowadzenie kancelarii,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów.

Kontakt

Siedziba Spółki
Sekretariat Zarządu przy ul. Powstania Styczniowego 1 – Szpital Morski im. PCK w Gdyni
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu
tel. 58 72 60 119

Sekretariat i kancelaria w lokalizacji – Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 Gdynia

e-mail: winc.sekretariat@szpitalepomorskie.eu

tel. 58 72 60 710

Sekretariat i Kancelaria w lokalizacji – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy przy ul. dr. A. Jagalskiego 10 Wejherowo
e-mail: wejherowo@szpitalepomorskie.eu
tel. 58 572 73 00

Sekretariat i Kancelaria w lokalizacji – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy przy ul. Smoluchowskiego 18 Gdańsk
e-mail: sekretariat@pcchz.pl
tel. 58 341 53 10

Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych,
 • opracowywanie i opiniowanie umów i innych aktów wywołujących skutki prawne, na podstawie dokumentów przedstawionych przez komórkę organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną,
 • opiniowanie pod względem prawnym wewnętrznych aktów normatywnych,
 • zastępstwo w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym.

Kontakt

tel. 58 72 60 222

Do zadań specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przede wszystkim należy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju Spółki oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Spółki albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • udział w opracowywaniu zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • dbanie o zabezpieczenie pracowników w odzież ochronną, sprzęt ochrony osobistej a także opiniowanie zapotrzebowań oraz kontrola stanu zaopatrzenia w te artykuły,
 • uczestniczenie w pracach, powołanych przez Zarząd Spółki komisjach – w szczególności w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 262

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
tel. 58 57 27 333

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
tel. 58 72 60 702

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel. 58 341 40 41 wew. 271

Do podstawowych zadań Centrum Nadzoru należy:

 • nadzór nad zadaniami realizowanymi w oparciu o umowy outsourcingu (pranie, sprzątanie, ochrona, itp.),
 • nadzór nad projektami realizowanymi w oparciu o fundusze zewnętrzne,
 • prowadzenie telefonicznego centrum zgłoszeń zdarzeń niepożądanych na terenie szpitali (dot. m.in. usterek, awarii infrastruktury),
 • koordynacja zadań w zakresie samochodowego transportu niemedycznego oraz transportu wewnętrznego na terenie spółki,
 • koordynacja zadań realizowanych wspólnie przez różne komórki organizacyjne pionu administracyjno-technicznego.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 466/468

Strukturę Działu tworzą:

 • Pełnomocnicy Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Podstawowe zadania:

 • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania w szczególności w obszarach jakości, BHP i środowiska,
 • wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie standardów akredytacyjnych,
 • prowadzenie weryfikacji i akceptowanie dokumentów systemu zarządzania obszarami jakości, BHP, środowiska pod kątem  zgodności ze stanem faktycznym oraz ich integralności z istniejącym systemem,
 • organizowanie i prowadzenie okresowych przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania,
 • nadzorowanie opracowywania projektów dokumentów systemu zarządzania i ich wdrażania,
 • przedkładanie raportów o stanie funkcjonowania systemu jakości na naradach z kadrą kierowniczą i przeglądach systemu zarządzania,
 • nadzorowanie przeprowadzania wyznaczonych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania działań korygujących i naprawczych przez osoby odpowiedzialne,
 • prowadzenie analizy wyników kontroli związanych ze zintegrowanym systemem zarządzania,
 • współpraca z pełnomocnikami / koordynatorami ds. jakości z zakresu onkologii i radiologii czy systemów z zakresu norm BHP i środowiska.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 308

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
tel. 58 57 27 321

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
Tel. 58 72 60 817

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel. 58 341 40 41 w. 295

W Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.:

Szpital Morski im. PCK – Pełnomocnik Zarządu ds. Praw Pacjentów dr n.med. Halina Świątkowska – Kierownik Oddziału Pediatrycznego Przyjmuje interesantów: – Osobiście w dniu – czwartek w godzinach od 12.00 do 14.00 w gabinecie Kierownika Oddziału – telefonicznie pod numerem 58 72 60 241

Szpital Św. Wincentego a Paulo – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta dr. n. med. Małgorzata Rzyman – Zastępca Kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – telefonicznie pod nr 58 72 60 645

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – lek. Barbara Rogowska Kierownik Kontraktowania, Rozliczeń i Sprzedaży tel. 58 57 27 680

Ponadto można zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

Adres: ul. Młynarska 46, 01-171Warszawa Przyjęcia interesantów w Biurze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Sekretariat: tel.(22) 532 82 50, fax. (22) 532 82 30,sekretariat @bpp.gov.pl, bezpłatna infolinia: 800 190 590 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-21.00.;

Zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
Skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania podmiotu leczniczego naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;

Złożyć skargę do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Dział Skarg i
Wniosków Świadczeniobiorców:
80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
Kontakt telefoniczny 58 32 18 626;
fax 58 32 18 628
Godziny przyjmowania interesantów: 8.00 – 15.45
Adres do korespondencji: Kancelaria POW NFZ; 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
Drogą elektroniczną na adres: pow@nfz-gdansk.pl

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 241

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
tel. 58 57 27 680

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
Tel. 58 72 60 645

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel. 58 341 40 41 w. 239

Do zadań Działu Controllingu należy:

A. Sekcja controllingu medycznego:

 • analiza i weryfikacja realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie optymalizacji efektu ekonomicznego,
 • bieżąca kontrola rozliczeń prowadzonych w oparciu o JGP z uwzględnieniem analiz i raportów zewnętrznych,
 • merytoryczne wspomaganie kierowników komórek organizacyjnych działalności podstawowej Spółki w zakresie poprawności i efektywności realizacji zadań określonych umowami podpisanymi przez Spółkę,
 • współpraca z kierownikami i pozostałymi ośrodkami odpowiedzialności w zakresie identyfikacji kosztów, interpretacji wyników, ustalania cen (szkolenie kierowników i wspólna analiza przyczyn odchyleń),
 • weryfikacja danych statystycznych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie ich liczby, jakości i wykorzystania istniejącego potencjału,
 • sporządzanie i analiza raportów w zakresie kolejek oczekujących, czasu pobytu pacjenta, sposobu rozliczenia z NFZ,
 • wycena i weryfikacja procedur medycznych na potrzeby: rozliczania kosztów pośrednich, decyzji zarządczych, współpracy z AOTMIT w ramach umowy na wycenę procedur medycznych,

B. Sekcja analiz wewnętrznych:

 • monitoring kosztów działalności poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • analiza wskaźnikowa efektywności gospodarowania oddziałów (rentowność, koszty osobodnia, średnie koszty leczenia, dynamika kosztów, dynamika wyników, poziom wynagrodzeń do przychodu itd.),
 • określenie struktury miejsc powstawania kosztów – zwanych w skrócie MPK,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dla zarządu i kierowników komórek organizacyjnych dotyczących przychodów i kosztów dla poszczególnych MPK,
 • przygotowywanie danych pomocniczych do opracowywania budżetów dla poszczególnych miejsc powstawania kosztów,
 • rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie opracowanych kluczy podziałowych,
 • aktualizacja i weryfikacja cenników wewnętrznych wykorzystywanych w systemie rozliczeń wewnętrznych oraz współpraca przy tworzeniu cenników zewnętrznych,
 • współpraca z Działem Kadr w zakresie wyceny świadczeń medycznych,
 • kalkulacja opłacalności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę,
 • wykorzystywanie analiz jako instrumentu dostarczającego Zarządowi Spółki oraz kierownictwu wszystkich szczebli decyzyjnych, informacji niezbędnych w zarządzaniu,
 • wykonywanie analiz ekonomicznych zleconych przez Zarząd i innych poleceń Zarządu,
 • współpraca z Dyrektorem Finansowym i Główną Księgową.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 289 / 208

Strukturę działu tworzą:

 • Kasy Szpitalne,
 • Sekcja Księgowości Finansowej,
 • Sekcja Ewidencji Majątku,
 • Sekcja Inwentaryzacji,
 • Sekcja Księgowości Materiałowej,
 • Sekcja Obsługi Wierzytelności.

Do zadań Kasy należy w szczególności:

 • prowadzenie obsługi kasowej Spółki.

Do zadań Sekcji Księgowości Finansowej należy w szczególności:

 • ewidencja zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sprawdzanie rzetelności i prawidłowości dokumentów księgowo– finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • dokonywanie bieżącej analizy należności i zobowiązań;
 • dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont księgowych syntetycznych i analitycznych;
 • dokonywanie operacji pieniężnych;
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z ustaw o: rachunkowości, finansach publicznych i statystyce publicznej.

Do zadań Sekcji Ewidencji Majątku należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, wyposażenia i ewidencji pozabilansowej;
 • rozliczanie ruchu majątku;
 • okresowe naliczanie umorzeń i amortyzacji ŚT i WNiP;
 • uzgodnienie stanu analityki księgowej;
 • weryfikacje protokołów likwidacji;
 • sprawozdawczość do GUS.

Do zadań Sekcji Inwentaryzacji i Księgowości Materiałowej należy:

 • przeprowadzanie spisów z natury rzeczowych składników majątkowych,
 • weryfikacja powstałych różnic inwentaryzacyjnych,
 • uczestnictwo w komisjach likwidacyjnych i kasacyjnych składników majątkowych,
 • opracowywanie planów inwentaryzacji
 • przygotowywanie dokumentów dla Komisji Inwentaryzacyjnej,
 • opracowywanie zasad znakowania majątku oraz kontrola merytoryczna poprawności znakowania majątku Spółki,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • kontrola dowodów magazynowych pod względem formalnym z dowodami źródłowymi,
 • uzgadnianie stanów magazynowych.

Do zadań Sekcji Obsługi Wierzytelności:

 • prowadzenie windykacji należności oraz w przypadku jej nieskuteczności przygotowanie dokumentacji do radcy prawnego Szpitala,
 • raportowanie stanu zaległości oraz uzgadnianie i potwierdzanie sald

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
Główna Księgowa 58 72 60 335
Z-ca Głównej Księgowej 58 72 60 406
Kasa 58 72 60 268

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1 – Kasa
tel. 58 72 60 730

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
Kasa  58 57 27 322

Do zadań Działu należy w szczególności:

 • weryfikacja i wprowadzanie danych do systemu komputerowego na podstawie kart statystycznych
  i innych dokumentów potwierdzających zrealizowaną usługę medyczną z poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala,
 • kodowanie świadczeń medycznych udzielonych pacjentowi oraz wprowadzanie do programów dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń z NFZ/ lub innego Płatnika (m.in. wnioski, faktury lekowe),
 • weryfikacja danych w systemie rozliczeniowym oraz Portalu Świadczeniodawcy w zakresie sprzedaży świadczeń do NFZ/lub innego Płatnika,
 • raportowanie wykonanych świadczeń medycznych do NFZ/lub innego Płatnika,
 • wystawianie faktur do NFZ/lub innego Płatnika (następcy prawnego) za wykonane świadczenia medyczne,
 • wprowadzanie grafików lekarzy zgłoszonych w NFZ/lub innego Płatnika do Terminarza,
 • aneksowanie zasobów, tj. personel, sprzęt w Portalu Świadczeniodawcy w zakresie umów z NFZ/ lub innego Płatnika,
 • przygotowywanie ofert w konkursach ogłaszanych m.in. przez NFZ/ lub innego Płatnika oraz Ministerstwo Zdrowia,
 • rozliczanie świadczeń medycznych wykonanych w Szpitalu dla podmiotów zewnętrznych, pacjentów nieubezpieczonych i z krajów UE na podstawie cenników, katalogu NFZ/ lub innego Płatnika i zawartych umów,
 • weryfikacja merytoryczna faktur wystawianych przez podwykonawców usług medycznych,
 • sprawozdawanie do NFZ/ lub innego Płatnika kolejki oczekujących, pierwszego wolnego terminu na podstawie informacji zgromadzonych z medycznych komórek organizacyjnych Szpitala,
 • przygotowywanie odpowiednich dokumentów i prowadzenie korespondencji m.in. z NFZ/ lub innego Płatnika, instytucjami zewnętrznymi,
 • bieżące zapoznawanie się z zarządzeniami NFZ oraz stosownymi aktami prawnymi,
 • monitorowanie realizacji kontraktów medycznych zawartych z NFZ/ lub innego Płatnika,
 • przygotowywanie zestawień, statystyk, sprawozdań i prowadzenie odpowiednich ewidencji w zależności od potrzeb Zarządu Szpitala, instytucji zewnętrznych i komórek wewnętrznych Szpitala,

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
Kierownik tel. 58 72 60 118
Rozliczenia tel. 58 72 60 142, 376, 420
Statystyka tel. 58 72 60 157

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
Koordynator tel. 58 72 60 642
Rozliczenia tel. 58 72 60 626

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
Kierownik tel. 58 57 27 680
Kierownik Sekcji tel. 58 57 27 682
Kierownik Sekcji tel. 58 57 27 683

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel. 58 341 40 41 wew. 214

Do podstawowych zadań Działu należy:

 • sprawdzanie kompletności historii choroby i archiwizowanie ich w Archiwum przy współpracy
  z firmą zewnętrzną (outsourcing),
 • wykonywanie odpisów historii choroby oraz zaświadczeń dotyczących pobytu w Szpitalu na żądanie odpowiednich, uprawnionych organów,
 • udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma dotyczące pobytów pacjentów na wniosek upoważnionych urzędów lub samych pacjentów,
 • udostępnianie dokumentacji medycznej przekazywanej przez oddziały szpitalne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zabezpieczanie i przestrzeganie tajemnicy o dokumentacji medycznej i danych osobowych,
 • kontrola zgodności dokumentacji medycznej z obowiązującymi wymogami i jej spływu z jednostek szpitala,
 • zaopatrywanie w druki sprawozdawcze i ewidencyjne oddziałów Szpitala.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 188/309

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
tel. 58 57 27 353

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
tel. 58 72 60 667

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel. 58 341 40 41 w. 274

Do zadań Działu należy w szczególności:

 • planowanie zadań w zakresie bieżącej konserwacji, remontów i zakupu aparatury medycznej,
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie bieżącej konserwacji, remontów i zakupu aparatury medycznej,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejącej infrastruktury szpitala w zakresie aparatury medycznej,
 • zakupy aparatury medycznej,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi spółki.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 161/359

Do zadań Działu należy zapewnienie kompletnej obsługi kadrowej w zakresie wszystkich form zatrudnienia oraz świadczenia pracy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych oraz całości spraw związanych z nawiązywaniem, przebiegiem, rozwiązywaniem i ustaniem stosunku pracy oraz realizacja i kształtowanie polityki kadrowej Spółki
 • zapewnienie obsługi w zakresie staży podyplomowych lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, praktyk studenckich, szkoleń pracowników,
 • zapewnienie obsługi w zakresie lekarzy rezydentów skierowanych z Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego: • współpraca z Działem Controllingu i Działem Finansowo – Księgowym w zakresie realizacji umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim pod względem finansowym,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych zainteresowanym podmiotom,
 • opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur postępowań konkursowych na świadczenia usług zdrowotnych,
 • ścisła współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych,
 • wykonywanie zadań przypisanych pracodawcy przez przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych itd.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 265/ 144/ 121/ 425/122

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
tel. 58 72 60 711

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
tel. 58 57 27 311

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel.  58 341 40 41 wew. 293

W skład Działu wchodzi:

 • Sekcja Socjalna

W zakresie działalności dotyczącej płac do zadań działu należy:

 • wykonywanie czynności związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników i należności zleceniobiorców: sporządzanie listy płac, odcinki z wypłaty, przelewy wynagrodzeń i należności oraz potrąceń,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia kapitału początkowego dla byłych i obecnych pracowników,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia sprawozdań

W zakresie działalności socjalnej do zadań działu należy:

 • naliczanie corocznego planowanego odpisu na ZFŚS,
 • naliczanie corocznego rzeczywistego odpisu na ZFŚŚ,
 • opracowywanie programów i planów działalności socjalnej na podstawie analiz, potrzeb i preferencji pracowników, specyfiki warunków pracy i posiadanych na ten cel środków,
 • administrowanie ZFŚS (w tym mieszkaniowym), realizowanie uchwał zakładowych organizacji związkowych w zakresie podziału tego funduszu na poszczególne cele,
 • prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o plan wydatków zaopiniowanych przez zakładowe organizacje związkowe.

Kontakt

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 265/ 144/ 121/ 425/122

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
tel. 58 72 60 711

Lokalizacja przy ul. dr. A. Jagalskiego 10
tel. 58 57 27 311

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel.  58 341 40 41 wew. 293

Do zadań Działu należy w szczególności:

 • planowanie zadań w zakresie bieżących remontów, przebudów i budów,
 • przygotowanie dokumentacji bieżących remontów, przebudów oraz budów,
 • wykonywanie bieżących remontów we własnym zakresie,
 • nadzór nad remontami, przebudowami oraz budowami realizowanymi przez wykonawców zewnętrznych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi szpitali.

Kontakt

tel. 58 72 60 430

Do zadań Działu w zakresie zamówień publicznych należy w szczególności:

 • planowanie zamówień publicznych,
 • przygotowanie i wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy,
 • archiwizacja i sprawozdawczość.

Do zadań Działu Informatyki i Informatyzacji należy w szczególności:

 • planowanie zadań w zakresie bieżącej konserwacji, napraw i zakupów systemów i sprzętu informatycznego,
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie bieżącej konserwacji, napraw i zakupów systemów i sprzętu informatycznego,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejącej infrastruktury szpitala w zakresie systemów informatycznych,
 • zakupy elementów systemów informatycznych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi szpitali.

Kontakt

Do zadań Działu w zakresie zamówień publicznych należy w szczególności:

tel. 58 72 60 124/ 467

 

Do zadań Działu Informatyki i Informatyzacji należy w szczególności:

Lokalizacja przy ul. Powstania Styczniowego 1
tel. 58 72 60 160

Lokalizacja przy ul. Wójta Radtkego 1
tel. 58 72 60 799

Lokalizacja przy ul. Smoluchowskiego 18
tel. 58 341 40 41 wew. 206

Do zadań Działu należy w szczególności:

 • planowanie zadań w zakresie zaopatrzenia,
 • przygotowanie dokumentacji w zakresie zaopatrzenia,
 • realizacja zakupów,
 • gospodarka magazynowa,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi spółki.

Kontakt

tel. 58 72 60 185

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST