loader image

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. SOR jest komórką organizacyjną Szpitala działająca w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U. 2013 poz.757) oraz wydane w oparciu o powyższe przepisy wykonawcze.

2. W strukturze SOR działają:

a)  Oddział Ratunkowy,
b)  Zespoły Ratownictwa Medycznego,
e)  Planowa Izba Przyjęć.

3. SOR udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

4. SOR pełni jednocześnie funkcję Izb Przyjęć Szpitala, w szczególności w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do określonego oddziału Szpitala; weryfikacji konieczności hospitalizacji w oddziale wskazanym na skierowaniu dokonuje lekarz w/w oddziału, dokumentując wyniki badań – fizykalnego oraz zleconych badań diagnostycznych w Historii choroby SOR. W sytuacji , gdy w opinii lekarza, z uwagi na stwierdzony problem zdrowotny, pacjent wymaga hospitalizacji  w oddziale innym niż wskazany na skierowaniu, niezbędnym jest uzyskanie konsultacji lekarza oddziału, w którym ewentualnie wskazana byłaby hospitalizacja, z wpisem do Historii Choroby SOR.

5. SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wstępną segregację pacjentów i określenie priorytetu pacjentów trafiających do SOR przeprowadzoną przez Pielęgniarkę Koordynującą SOR.

6. Organizacja udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej:

1) SOR –

– obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – dokonywana jest wstępna ocena osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjny ich transport do innych obszarów SOR; nadawanie priorytetów oraz zakładanie Historii choroby SOR.
– obszar resuscytacyjno – zabiegowy – ze stanowiskami resuscytacyjnymi zapewniającymi monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, okołourazowej oraz wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
– obszar wstępnej intensywnej terapii – w którym prowadzone jest monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, pełen zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, chirurgiczne opracowywanie ran i drobnych urazów oraz udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
– obszar terapii natychmiastowej – z salą zabiegową umożliwiająca wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz salą opatrunków gipsowych.
– obszar obserwacji,
– obszar konsultacyjny.

7.  Podjęcie działań w odniesieniu do pacjentów SOR odbywa się w oparciu o priorytety przyjęć:

priorytet CZERWONY – natychmiastowa interwencja lekarza w odniesieniu do pacjenta wymagającego podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 1 minuta.
priorytet ŻÓŁTY – dotyczy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale wymagających podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 45 minut.
priorytet ZIELONY – dotyczy pacjentów w odniesieniu do których czas oczekiwania na realizację świadczenia do 3 godzin nie stanowi zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

Obecnie jesteśmy w fazie wdrażania 5-kolorowego systemu triażowania pacjentów.

8.   Każdemu pacjentowi kierowanemu lub zgłaszającemu się do SOR zakładana jest Historia choroby SOR; kopię Historii choroby SOR otrzymuje pacjent nie przyjęty do hospitalizacji w innych oddziałach Szpitala.

9.   W odniesieniu do pacjenta wymagającego dalszego leczenia w innym oddziale Szpitala, Historia choroby SOR stanowi integralną część Historii choroby leczenia szpitalnego.

10.  Pacjent wymagający podjęcia leczenia w innej placówce otrzymuje wypis z SOR (kopia Historii choroby SOR)  oraz skierowanie do odpowiedniej placówki; w przypadku wymagającym natychmiastowego podjęcia leczenia – po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia dokonanym przez lekarza SOR / IP wraz ze zleceniem na odpowiedni transport sanitarny  w sytuacji wymagającej transportu sanitarnego, zgodnie z warunkami określonymi w § 129.

11. W przypadku zgonu pacjenta w SOR – postępowanie jak w przypadku zgonu pacjenta w innym oddziale Szpitala – zgodnie z zapisami § 128 ust. 20 i 21.

12. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienie pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej / rat medycznego we wszystkie dni tygodnia.

Ordynator: lek. Maciej Zając – specjalista medycyny ratunkowej

Zastępca Ordynatora: lek. Agnieszka Nuszel – specjalista neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Danuta Pielowska

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Danuta Białk – specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii

Sekretarka medyczna: Urszula Maszota

Zespół lekarzy:

lek. Witold Hladny -specjalista medycyny ratunkowej ,specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Damian Czatrowski – specjalista medycyny ratunkowej

lek.  Anna Potrykus– specjalista medycyny ratunkowej

lek. Katarzyna Rosenau-Szarzyńska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Janusz Toczek – specjalista chirurgii

lek. Małgorzata Bochentin – specjalista chirurgii

lek.Jarosław Krzyżak -specjalista chorób wewnętrznych

 

Młodsi asystenci:

lek. Artur Cesarz

lek. Karolina Chylińska

lek. Tomasz Stolarewicz

 

Zespół pielęgniarek:

Licencjat pielęgniarstwa: Pielęgniarki dyplomowane:
Bożena Białk Halina Bark-Wenta
Dominika Kołodzeike Gabriela Ciskowska
Aleksandra Dereniowska Renata Dorsz
Małgorzata Dorawa – specjalistka pielęgniarstwa ratunkowego Elwira Hebel
Alicja Jakusz Barbara Karsznia
Mirosława Krampichowska Katarzyna Kowalska
Marzanna Lesner-Serkowska Krystyna Kozłowska
Hanna Żurowska -specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego Krystyna Kryszewska
Karolina Rybicka-Kandzora Teresa Mroczek
Piotr Szymański -specjalista pielęgniarstw ratunkowego Barbara Lubelska
Irena Socha
Hanna Wika

Hanna Rohraff

Ratownicy medyczni:

Natalia Wica Emilia Stubińska
Marcin Krupecki Małgorzata Wodnicka
Kacper Falicki Paweł Byrski
Adam Garlicki Piotr Hońdo
Tadeusz Fratzke Daniel Królak
Jarosław Paprocki Kamil Górczak
Anna Boruczenko Jakub Skrajda

 

Opiekunowie medyczni i sanitariusze:

Hanna Leśniewska

Lucyna Janus

Małgorzata Gołaś

Anna Stankiewicz

Aneta Bojka-Ficht

Stanisław Gajewski

Barbara Hapka

Lech Kasperski

Marek Kupferschmidt

Marian Lange

Ewelina Gruna

Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (CPR)
999
112

 

Ordynator: 58 57 27 650

Zastępca Ordynatora: 58 57 27 653

Sekretarka medyczna: 58 57 27 654

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST