loader image

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy

Oddział

Zakład opiekuńczo-leczniczy mieści się w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku na III piętrze. Wejście od strony portierni, wjazd nowoczesną windą.

Zadaniem ZOL jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Na celu mamy:

  • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
  • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działanie fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej zgodnie z zaleceniem lekarza.
  • terapie zajęciowe dla chorych;
  • poradnictwo psychologiczne.

Do stacjonarnych ZOL nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub takie, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna albo zaawansowana choroba nowotworowa.

Oddział zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanym personelem lekarsko-pielęgniarskim.

Od 2012 roku udzielane są też świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze i rehabilitacyjne pacjentom w stanie apalicznym /wegetatywnym/ z niekorzystnym rokowaniem. W stosunku do których zakończono postępowanie lecznicze, niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, którzy wymagają kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.

Zespół

Kierownik ZOLu:
mgr Martyna Świerczyńska
specjalista pielęgniarka w opiece długoterminowej
e-mail: m.swierczynska@pcchz.pl
Lekarze:
lek. med. Marcin Keller
lekarz specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Monika Rybarczyk
lekarz
lek. med. Zbigniew Haberka
lekarz

Dla Pacjentów

Kontakt

tel.: (58) 341 40 41 w. 231
e-mail: zol@pcchz.pl

Lokalizacja

Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST