loader image

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności serwisu internetowego Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Pełna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Adres do korespondencji: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
Adres e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu
Strona internetowa: https://www.szpitalepomorskie.eu

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-2022.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego. Zmiany są wprowadzane sukcesywnie dla starszych grafik.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Standardy dostępności

 • W serwisie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Serwis zapewnia obsługę zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.
 • Dla osób z trudnością ruchową serwis posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB, nawigacja za pomocą klawisza TAB i strzałek kierunkowych, a także nawigacja za pomocą klawiszy strzałek kierunkowych i klawisza ENTER.
 • Serwis wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Serwis umożliwia zastosowanie podwyższonego kontrast (tło – czarne, białe, zielone, niebieskie, czerwone, pomarańczowe, żółte, fioletowe, treści – białe i czarne, żółte łącza odsyłające, zatrzymanie animacji elementów, tryb światła).
 • Serwis umożliwia powiększenia, zmniejszenia i powrotu do wielkości standardowej liter na stronie. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć wielkość liter za pomocą ikon (A- lub A+) umieszczonych na górze ekranu.
 • Serwis oferuje fokus wokół elementów nawigacyjnych.
 • Serwis posiada wyszukiwarkę treści na stronie.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki, czy przyciski) mają wyraźne oznaczenie (podkreślenie, a w wersji wysokiego kontrastu posiadają kolor żółty).
 • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Biura Zarządu – Pan Krzysztof Łukowicz.

Adres poczty elektronicznej klukowicz@szpitalepomorskie.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48 58) 726 04 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szpitali Pomorskich Sp. z o.o

 • ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni (81-519)

LOKALIZACJE:

 • SZPITAL MORSKI IM. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
 • SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia
 • SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY, ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo
 • POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY, ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk

W/w lokalizacje spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. możliwość korzystania z tłumaczy języków obcych w zakresie języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego, a także języka migowego.

Informacja dla Pacjenta:

Poradnia Stomatologiczna dla osób niepełnosprawnych – Szpital św. Wincentego a Paulo