loader image

Klauzule Informacyjne

Klauzula Informacyjna dla Pacjenta

Klauzula Informacyjna – Pacjent

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych są Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, REGON: 190 14 16 12, NIP: 586-22-86-770, tel.: (+48 58) 72 60 119, adres mailowy: sekretariat@szpitalepomorskie.eu.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres mailowy – iod@szpitalepomorskie.eu; lub listownie na adres siedziby administratora tj. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w celu: prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, rozliczania kosztów udzielonych świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Panii danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art.6 ust.1 lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art.6 ust.1 lit.d) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.9 ust.2 lit.c) i h) RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, podmioty świadczące na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni usług i z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz z zakresu wsparcia technicznego oraz organizacyjnego, podmioty świadczące na rzecz Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni usługi prawne lub doradcze, podmioty, którym Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni powierzyło przetwarzanie danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów (w szczególności wskazane w art.26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji świadczeń, według przepisów prawa z Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w szczególności art.29) – najczęściej przez okres 20 lat.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do swoich danych. Pana/Pani sprzeciw, żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, co do zasady nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na ustawowy obowiązek przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych, w tym dotyczących zdrowia  ma charakter dobrowolny, choć jest wymogiem ustawowym. Jednakże w przypadku nie podania Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni może odmówić Panu/Pani udzielania jakichkolwiek lub określonych świadczeń zdrowotnych. Niepodanie przez Pana/Panią numeru telefonu może utrudnić przekazywanie informacji dotyczącej organizacji procesu leczenia, np. informacja o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przesunięcie wizyty na inny termin.
 10. Udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą podlegały udostępnieniu do państwa trzeciego.
 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego