loader image

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

  Załącznik nr 6 do Księgi ZSZ

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA:   

JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, BHP ORAZ 

BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. świadczą usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oczekiwaniami pacjentów oraz innych stron zainteresowanych, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Polityka ZSZ jest ściśle związana z naszym powołaniem, wyznawanymi wartościami, postawą etyczną i z przyjętą misją, która brzmi następująco:

 

„PROFESJONALNIE KU ZDROWIU”

 

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprawę warunków pracy personelu oraz bezpieczeństwo przetwarzanych informacji,  wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015, system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001:2018 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2013.

 

Cele jakościowe, środowiskowe, BHP oraz dotyczące zagadnień bezpieczeństwa informacji stojące przed naszą Spółką to:

 1. poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 2. poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.,
 3. dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz personelu,
 4. prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji,
 1. uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 2. prawidłowe gospodarowanie wodą i ściekami,
 3. efektywne zużycie nośników energii cieplnej i elektrycznej,
 4. prawidłowe zarządzanie odpadami,
 5. zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 6. zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 7. dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
 8. ochronę informacji dotyczących Pacjentów,
 9. zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Spółki,
 10. ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,
 11. realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
 12. właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 13. przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
 14. monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
 15. zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
 16. zapewnienie integralnego systemu informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju.
 17. ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 1. stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości personelu, którego praca ma wpływ na jakość świadczonych usług, oddziaływanie na środowisko oraz angażowanie personelu do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji,
 2. zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 3. stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla pacjentów i personelu,
 4. analizowanie i wyciąganie wniosków z przeprowadzanych badań satysfakcji pacjentów i zatrudnionego personelu,
 1. zaangażowanie Zarządu w działania na rzecz rozwoju Spółki w zgodzie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 2. pozyskiwanie środków finansowych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł,
 3. wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Zarząd Spółki Szpitale Pomorskie deklaruje zaangażowanie w spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do realizacji niniejszej Polityki. Powyższa polityka jest znana całemu personelowi Spółki oraz udostępniona do wiadomości pacjentom i innym zainteresowanym stronom.

                                                                                                                                                                      

Gdynia, 15.09.2021 r.

Wydanie IV