loader image

Praktyki Studenckie

 1. Warunkiem zrealizowania praktyki studenckiej w Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. jest:
 1. Zawarta  umowa/porozumienie dotyczące praktyk zawodowych pomiędzy  Uczelnią

/Szkołą Wyższą  a podmiotem prowadzącym  praktyki;

 1. przedłożenie imiennego skierowania  wystawionego przez Szkołę Wyższą oraz podania o przyjęcie na praktykę, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem odbywania praktyki;
 2. Uzyskanie zgody na odbycie praktyki Dyrektora Ds. Medycznych/ Dyrektora Ds. Pielęgniarstwa na podaniu o przyjęcie praktykę;
 3. Uzyskanie zgody na odbycie praktyki Ordynatora/Kierownika/pielęgniarki kierującej komórki przyjmującej na praktyki na podaniu o przyjęcie na praktykę;
 4. przedłożenie programu praktyk zgodnego z kierunkiem kształcenia;
 5. Przedłożenie  aktualnej książeczki z wpisem o szczepieniu p-ko/WZW typu B oraz książeczki/zaświadczenia/orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych, a także aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbycia praktyki;
 6. Przedłożenie  dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC, (warunek ten spełnia polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawarta przez studenta lub Szkołę Wyższą) oraz NNW,
 7. Odbycie szkolenia z zakresu BHP i p-poż. oraz  ochrony Danych Osobowych i otrzymanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 8. Posiadanie własnej odzieży i  obuwia zamiennego
 9. Noszenie  otrzymanego od Szpitala identyfikatora

 

 1. Ponadto warunkiem przyjęcia na ćwiczenia praktyczne jest przedłożenie przed ich rozpoczęciem:
 2. Student będący obywatelem RP:

zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego

Student nie będący obywatelem RP: zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego oraz ponadto informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

 1. oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa*,
 2. oraz jednocześnie z oświadczeniem z lit. b)  informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.**

 

 

* Zaświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

**Jeżeli prawo tych państw nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.

W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona powyższa informacja nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, składa się oświadczenie  o tym fakcie wraz z oświadczeniem , że Przyjmujący zamówienie nie był prawomocnie skazany w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Załączniki:

Rozpatrywane są tylko dokumenty złożone w komplecie i osobiście w głównej siedzibie spółki.

 1. podanie-praktyki
 2. Porozumienie_na_praktyki-studenci-SZPITALE-POMORSKIE
 3. Porozumienie_na_praktyki-szkoły

Regulamin realizacji praktyk studenckich lub zawodowych w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1.  Regulamin określa zasady organizacji i realizacji praktyk studenckich lub zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i opiekunów medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie dalej zwanym Szpitalem.
 2. Zgody na organizację i realizację praktyk udziela Prezes Zarządu.
 3. Za współpracę z komórkami prowadzącymi kształcenie oraz osobami zgłaszającymi się na praktyki i staże odpowiada odpowiednio Dyrektor ds. Medycznych / Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Dyrektor HR, a w zakresie im powierzonym pracownicy odpowiedzialni za szkolenia w DZZL.
 4. Osobie odbywającej praktykę nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych w ramach praktyk czynności.

§ 2 Przyjęcie na praktykę

Przyjęcie na praktykę odbywa się w następującym trybie:

 • złożenie wniosku o umożliwienie odbycia praktyki w określonym terminie wraz z wymaganym programem praktyki w sekretariacie Szpitala
 • zawarcie umowy / porozumienia z podmiotem kierującym osobę na praktykę
 • dostarczenie skierowania – z uwzględnieniem terminu odbywania praktyk, komórką organizacyjną, liczbą godz. dydaktycznych odbycia szkolenia ogólnego z zakresu BHP i Bezpieczeństwa Informacji
  (Szkolenia odbywają się w każdą środę o godz 8.00 – sala konferencyjna nr 2 / Instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp przeprowadzi opiekun praktyk w dniu rozpoczęcia praktyki.
 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji praktyki
 • podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem realizacji praktyk.

Złożenie dokumentów przed rozpoczęciem praktyki:
student / ka praktykant /ka, składa w DZZL – stanowisko ds szkoleń następujące dokumenty :

 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC
 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenie NW, obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej
 • aktualne zaświadczenie lekarskie(okres 1 m – ca) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktyk,
 • potwierdzenie szczepienie wzw B;
 • aktualne orzeczenie lekarskie dla celów san – epid

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Praktyki studenckie i zawodowe w dziedzinie, o których mowa w § 1 pkt 1 odbywają się zgodnie z niniejszym regulaminem

§ 3 Organizacja praktyk

 1. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki / Dyrektor ds. Medycznych wydają pisemną zgodę na praktykę z określeniem warunków jej realizacji, wskazuje miejsce jej odbywania i wyznacza opiekuna praktyki.
 2. Opiekun w komórce organizacyjnej jednorazowo prowadzi nie więcej niż 3 studentów/Praktykantów.
 3. Uprawniony pracownik DZZL dokonuje wpisu studenta / praktykanta do rejestru osób odbywających praktykę.
 4. Osoba odbywająca praktykę zobowiązana jest do posiadania własnej odzieży ochronnej – białe spodnie / spódnica, biała bluza, jasne obuwie na podeszwie antypoślizgowej oraz do noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem.
 5. Wpisu lub potwierdzenia ukończenia praktyki dokonuje opiekun praktyki lub kierownik danej komórki organizacyjnej. Informację o ukończonej praktyce opiekun /kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do DZZL – na druku QD – 205 „Informacja o zakończonym szkoleniu”

§ 4 Uprawnienia i obowiązki studentów

 1.  Każdy odbywający praktykę jest zobowiązany do:
  • odbywania praktyki w określonym terminie, w wyznaczonych godzinach wskazanych przez opiekuna / kierownika
  • posiadania własnej odzieży ochronnej i obuwia oraz identyfikatora
  • starannego wykonywania wszystkich zleconych zadań
  • zachowania tajemnicy służbowej
  • dbania o dobre imię i mienie Szpitala
  • niezwłocznego zawiadomienia o swojej nieobecności
  • powiadomienie na piśmie o rezygnacji z praktyki
 2. Każdy student / praktykant ma prawo do:
  • udziału w procedurach wynikających z programu praktyk
  • korzystania ze sprzętu i urządzeń Szpitala niezbędnego do wykonania
  • powierzonych zadań
  • udziału w procedurach wynikających z programu praktyk
  • zgłaszania pytań i uwag dotyczących wykonywanych zadań
  • oceny praktyki oraz uzyskania wpisu potwierdzającego jej odbycie

§ 5

 1. Szpital ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu
 2. Wszystkie kwestie nieobjęte powyższym regulaminem będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

XI. Wysokość opłaty za umożliwienie odbycia praktyk zawodowych i innych zajęć dydaktycznych

Lp. Nazwa usługi Cena brutto w PLN
1 Praktyki zawodowe i inne zajęcia dydaktyczne (m.in. ćwiczenia, kursy, szkolenia), opłata pobierana bezpośrednio od osoby zainteresowanej – za jeden dzień dydaktyczny 13,00 zł
2 Praktyki zawodowe i inne zajęcia dydaktyczne (m.in. ćwiczenia, kursy, szkolenia). Opłatę pokrywa podmiot (szkoła/uczelnia) kierujący osobę zainteresowaną do odbycia praktyk zawodowych lub innych zajęć dydaktycznych na podstawie zawartej ze Spółką umowy – za jeden dzień dydaktyczny od uczestnika (ryczałt) (dzień dydaktyczny jest liczony jako max do 5 godz. w dni robocze) 8,00 zł
3 Praktyki zawodowe i inne zajęcia dydaktyczne (m.in. ćwiczenia, kursy, szkolenia). Opłatę pokrywa podmiot (szkoła/uczelnia) kierujący osobę zainteresowaną do odbycia praktyk zawodowych lub innych zajęć dydaktycznych na podstawie zawartej ze Spółką umowy – za 1 godzinę zegarową od uczestnika. 3,50 zł
4 Odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidulanej oraz środki higieny osobistej – jednorazowa opłata 190,00 zł

 

Szpitale Pomorskie Sp. z.o.o.  dopuszczają  indywidualną negocjację ceny po złożeniu oferty przez szkołę/uczelnię.