loader image

Praktyki

Spółka Szpitale Pomorskie informuje, że jest możliwość odbycia praktyki zawodowej z zastrzeżeniem zawarcia umowy z Uczelnią lub Indywidualnego porozumienia.

 

Po podpisaniu umowy, 2 egzemplarze należy odesłać na adres Szpitala i dodatkowo Student powinien złożyć:

 1. podanie do Zarządu z udzieloną zgodą Kierownika Oddziału, na którym praktyka będzie się odbywać,
 2. program praktyk,
 3. imienne skierowanie z Uczelni,
 4. kopię polisy ubezpieczeniowej OC i NNW,
 5. zaświadczenie o wstępnym szkoleniu w zakresie BHP (jest możliwość uzyskania zaświadczenia w Szpitalu),
 6. zaświadczenie lekarskie od lekarza profilaktyka.

Po spełnieniu powyższych wymogów nie ma przeszkód do odbycia praktyki zawodowej w Szpitalu.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
81 – 519 Gdynia
budynek nr 6, II piętro, pok. 226

Załączniki:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę
 2. Porozumienie dotyczące praktyk zawodowych

Regulamin realizacji praktyk studenckich lub zawodowych w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1.  Regulamin określa zasady organizacji i realizacji praktyk studenckich lub zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i opiekunów medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie dalej zwanym Szpitalem.
 2. Zgody na organizację i realizację praktyk udziela Prezes Zarządu.
 3. Za współpracę z komórkami prowadzącymi kształcenie oraz osobami zgłaszającymi się na praktyki i staże odpowiada odpowiednio Dyrektor ds. Medycznych / Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Dyrektor HR, a w zakresie im powierzonym pracownicy odpowiedzialni za szkolenia w DZZL.
 4. Osobie odbywającej praktykę nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych w ramach praktyk czynności.

§ 2 Przyjęcie na praktykę

Przyjęcie na praktykę odbywa się w następującym trybie:

 • złożenie wniosku o umożliwienie odbycia praktyki w określonym terminie wraz z wymaganym programem praktyki w sekretariacie Szpitala
 • zawarcie umowy / porozumienia z podmiotem kierującym osobę na praktykę
 • dostarczenie skierowania – z uwzględnieniem terminu odbywania praktyk, komórką organizacyjną, liczbą godz. dydaktycznych odbycia szkolenia ogólnego z zakresu BHP i Bezpieczeństwa Informacji
  (Szkolenia odbywają się w każdą środę o godz 8.00 – sala konferencyjna nr 2 / Instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp przeprowadzi opiekun praktyk w dniu rozpoczęcia praktyki.
 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji praktyki
 • podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem realizacji praktyk.

Złożenie dokumentów przed rozpoczęciem praktyki:
student / ka praktykant /ka, składa w DZZL – stanowisko ds szkoleń następujące dokumenty :

 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC
 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenie NW, obejmującego pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej
 • aktualne zaświadczenie lekarskie(okres 1 m – ca) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia praktyk,
 • potwierdzenie szczepienie wzw B;
 • aktualne orzeczenie lekarskie dla celów san – epid

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Praktyki studenckie i zawodowe w dziedzinie, o których mowa w § 1 pkt 1 odbywają się zgodnie z niniejszym regulaminem

§ 3 Organizacja praktyk

 1. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki / Dyrektor ds. Medycznych wydają pisemną zgodę na praktykę z określeniem warunków jej realizacji, wskazuje miejsce jej odbywania i wyznacza opiekuna praktyki.
 2. Opiekun w komórce organizacyjnej jednorazowo prowadzi nie więcej niż 3 studentów/Praktykantów.
 3. Uprawniony pracownik DZZL dokonuje wpisu studenta / praktykanta do rejestru osób odbywających praktykę.
 4. Osoba odbywająca praktykę zobowiązana jest do posiadania własnej odzieży ochronnej – białe spodnie / spódnica, biała bluza, jasne obuwie na podeszwie antypoślizgowej oraz do noszenia identyfikatora z imieniem i nazwiskiem.
 5. Wpisu lub potwierdzenia ukończenia praktyki dokonuje opiekun praktyki lub kierownik danej komórki organizacyjnej. Informację o ukończonej praktyce opiekun /kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do DZZL – na druku QD – 205 „Informacja o zakończonym szkoleniu”

§ 4 Uprawnienia i obowiązki studentów

 1.  Każdy odbywający praktykę jest zobowiązany do:
  • odbywania praktyki w określonym terminie, w wyznaczonych godzinach wskazanych przez opiekuna / kierownika
  • posiadania własnej odzieży ochronnej i obuwia oraz identyfikatora
  • starannego wykonywania wszystkich zleconych zadań
  • zachowania tajemnicy służbowej
  • dbania o dobre imię i mienie Szpitala
  • niezwłocznego zawiadomienia o swojej nieobecności
  • powiadomienie na piśmie o rezygnacji z praktyki
 2. Każdy student / praktykant ma prawo do:
  • udziału w procedurach wynikających z programu praktyk
  • korzystania ze sprzętu i urządzeń Szpitala niezbędnego do wykonania
  • powierzonych zadań
  • udziału w procedurach wynikających z programu praktyk
  • zgłaszania pytań i uwag dotyczących wykonywanych zadań
  • oceny praktyki oraz uzyskania wpisu potwierdzającego jej odbycie

§ 5

 1. Szpital ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu
 2. Wszystkie kwestie nieobjęte powyższym regulaminem będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST