loader image

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 1. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a) pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, po potwierdzeniu tożsamości pacjenta,

b) osobie upoważnionej przez pacjenta po weryfikacji, czy dana osoba jest upoważniona do dostępu do dokumentacji medycznej oraz potwierdzeniu tożsamości tej osoby,

c) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta po potwierdzeniu tożsamości osoby wnioskującej, w szczególności są to:

 • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat,
 • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator, itp.),

d) po śmierci pacjenta, prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,

e) organom i podmiotom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz pkt 6.5.2 niniejszej procedury po weryfikacji uprawnień tych podmiotów do otrzymania dokumentacji.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Do wglądu na miejscu w Szpitalu w obecności pracownika Działu Dokumentacji Medycznej i Archiwum lub lekarza prowadzącego w oddziale lub w poradni, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych – z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.
 2. Poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, wydruku lub kopii z dokumentacji papierowej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych.
 3. Poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (dotyczy również zdjęć RTG w postaci kliszy), na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Pracownik Archiwum pozostawia wówczas kserokopię oryginału w dokumentacji Podmiotu Leczniczego.
 4. Na informatycznym nośniku danych.
 5. W celu uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny lub ustny Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej. Wzór wniosku stanowią odpowiednio Wniosek nr 1 lub Wniosek nr 1a. Wniosek nr 1a wypełnia pracownik Podmiotu Leczniczego, gdy pacjent lub inna upoważniona osoba/podmiot złoży ustny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 6. Wniosek pisemny można pobrać w Dziale Dokumentacji Medycznej i Archiwum, w sekretariatach poszczególnych oddziałów / komórek medycznych oraz ze strony internetowej Podmiotu Leczniczego. Złożenie przez pacjenta lub osobę uprawnioną wniosku w innym kształcie aniżeli załączony, nie wyłącza uprawnienia pacjenta/osoby uprawnionej do udostępnienia dokumentacji.
 7. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w sekretariacie, w Dziale Dokumentacji Medycznej i Archiwum, lub drogą pocztową / korespondencyjną.

Telefony kontaktowe oraz adresy mailowe w poszczególnych lokalizacjach Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.:

 • Gdańsk – Centrum Medyczne Smoluchowskiego: 58 341 40 41 w. 274

archiwum-pcchz@szpitalepomorskie.eu

 

 • Gdynia – Szpital Morski im. PCK: 58 72 60 213

archiwum-pck@szpitalepomorskie.eu

 

 • Gdynia – Szpital Św. Wincentego a Paulo: 58 72 60 667

archiwum-swp@szpitalepomorskie.eu

 

 • Wejherowo – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy: 58 57 27 353

archiwum-wej@szpitalepomorskie.eu

Do pobrania:

Wniosek nr 1 – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH – DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Wniosek nr 1a – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej złożony ustnie

Wzór upoważnienia do wydania dokumentacji medycznej (wymagane w przypadku upoważnienia osoby innej, niż wskazana w dokumentacji medycznej pacjenta)

Zał Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – cennik opłat: Cennik opłat dokumentacja medyczna od 01.06.2024 r.

 

W przypadku przesyłki kserokopii dokumentacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, należy uiścić opłatę w kwocie 12,05 zł w kasie szpitala w lokalizacji Szpitala Morskiego przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni Redłowo lub wskazaną kwotę przelać na konto Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.:

Nr konta: 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

Treść przelewu: Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum (podać lokalizację – Gdynia, Gdańsk lub Wejherowo), dotyczy (podać imię i nazwisko pacjenta).

Zał Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – cennik opłat: Cennik opłat dokumentacja medyczna od 01.06.2024 r.