loader image

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Zadania:

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności chorych z niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym respiratoroterapią.

2. Wskazaniami do leczenia chorych w oddziale intensywnej terapii są w szczególności:

– wstrząs – wszystkie postacie;
– niewydolność oddechowa różnego pochodzenia;
– niewydolność wielonarządowa różnego pochodzenia;
– konieczność prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej;
– stany zagrożenia życia wymagające intensywnego monitorowania funkcji życiowych.

3. Zadania Oddziału obejmują ponadto:

– opiekę pooperacyjną nad pacjentami w sali wybudzeń;
– opiekę nad potencjalnym dawcą narządów;
– konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
– prowadzenie reanimacji we wszystkich oddziałach Szpitala oraz podmiotach mających lokalizację w siedzibie Spółki, z którymi Spółka posiada odpowiednie umowy o współpracy;
– prowadzenie terapii p-bólowej;
– wykonywanie znieczuleń:
a) badanie pacjentów zgłoszonych do zabiegu operacyjnego;
b) ustalanie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia;
c) kwalifikacje do znieczulenia;
d) wybór metody znieczulenia;
e) uzyskanie zgody pacjenta / przedstawiciela ustawowego na znieczulenie;
f) prowadzenie znieczulenia;
g) stały dokumentowany nadzór nad znieczulanym pacjentem.

– realizację innych czynności anestezjologicznych, w szczególności: neurolizy, centralne dostępy żylne, cewniki dializacyjne, porty naczyniowe, analgezja porodu, elektrody endokawitarne;
– prowadzenie dydaktyki przed i podyplomowej;
– organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu;
– zapewnienie pacjentom Oddziału Intensywnej Terapii wyodrębnionej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia;
– zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej celem wykonywania świadczeń z zakresu anestezjologii wszystkim pacjentom Spółki;
– realizacja świadczeń w Poradni Anestezjologicznej przeznaczonej dla pacjentów oczekujących na planowe zabiegi operacyjne w oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie;
– zapewnienie przez Kierownika Poradni, a w przypadku nie powołania Kierownika – przez Ordynatora, prawidłowego funkcjonowania oraz nadzór merytoryczny nad przyszpitalną Poradnią Anestezjologiczną.

4.  Oddział zabezpiecza całodobowe, we wszystkie dni tygodnia funkcjonowanie Szpitalnego Zespołu Reanimacyjnego (tel. 222) zapewniającego świadczenia pacjentom Spółki (hospitalizowanym i ambulatoryjnym) oraz wszystkim osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia przebywającym na terenie siedziby Spółki.

W oparciu o odrębne umowy Szpitalny Zespół Reanimacyjny udziela świadczeń w zewnętrznych podmiotach zlokalizowanych w siedzibie Spółki.

Ordynator: lek. Andrzej Małek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca Ordynatora: lek. Przemysław Majeranowski

Zastępca Ordynatora: lek. Waldemar Winiarski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Ługowska – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Emilia Pleger – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: lic. Agata Jurewicz – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Zespół lekarzy:

lek. Małgorzata Adamczewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Damian Antczak – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Beata Bujak-Kamińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Elżbieta Kwasek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Leszek Lewandowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

dr n.med. Marzena Ławicka – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Wojciech Piotrowicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anna Piotrowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anita Wajlonis – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Anna Wądrzyk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Ewa Wilanowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Tomasz Wilanowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Rezydenci:

lek. Aleksandra Budyńko

lek. Kaja Durajska

lek. Agata Karpik-Lehmann

lek. Małgorzata Łuczak

lek. Justyna Michalew

lek. Magdalena Mróz

lek. Karolina Obara

lek. Beata Renk

lek. Hanna Roszkowska

lek. Robert Szymański

lek. Krzysztof Woliński

lek. Anna Żabiłowicz

Ordynator 58 57 27 800
Dyżurka lekarska 58 57 27 801
Pielęgniarka Oddziałowa 58 57 27 803
Sekretariat 58 57 27 804
Dyżurka Pielęgniarek – sala 2 58 57 27 805
Dyżurka Pielęgniarek – sala 4 58 57 27 806
Dyżurka Pielęgniarek – sala 6 58 57 27 807
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST