loader image

Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

PROGRAM  OPERACYJNY: RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

OŚ PRIORYTETOWA 7 – Zdrowie

DZIAŁANIE: 7.1 – Zasoby Ochrony Zdrowia

PODDZIAŁANIE 7.1.2 – Zasoby Ochrony Zdrowia

TYTUŁ PROJEKTU: Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”

WARTOŚĆ PROJEKTU określona umową o dofinansowanie: 114 845 837,19 zł (w tym 10 155 000 zł na przeciwdziałanie skutkom covid-19)

szacunkowa wartość projektu (realizacja): 140 594 836 zł (w tym 10 155 000 zł na przeciwdziałanie skutkom covid-19)

KWOTA WSPÓŁFINANSOWANIA:

z budżetu środków europejskich : 68 523 808,14 zł

z środków budżetu państwa : 7 782 507,75 zł

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w łącznej kwocie : 60 181 858 zł

na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych

środki własne spółki: 4 106 663 zł

1 sierpnia 2017 roku Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. podpisały Umowę nr RPPO.07.01.02-22-0004/16-00 na dofinansowanie ze środków unijnych projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”

W okresie od września 2017 do grudnia 2019 przeprowadzono  procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prac budowlanych  i wyborze wykonawcy.  W dniu 05.02.2020 roku podpisano umowę na realizację robót  budowlanych w zakresie realizacji projektu z firmą Budimex S.A. Realizacja zadania nastąpi w terminie 26 miesięcy od podpisania umowy.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, w którym znajdą się przed wszystkim  nowoczesne powierzchnie dla 7 sal operacyjnych, oraz  Oddziału Kardiologii i Oddziału Kardiochirurgii.

Dodatkowo w ramach projektu pomiędzy jednym z istniejących budynków Szpitala, a nowym budynkiem powstanie łącznik zapewniający komunikację pomiędzy nowopowstałymi powierzchniami w tym w szczególności z blokiem operacyjnym a większością oddziałów łóżkowych oraz z SOR. Jednocześnie istniejący budynek łóżkowy zostanie wyposażony w pion windowy pozwalający na transport pacjentów, gdyż wydajność istniejących dźwigów jest niedostateczna, aby zapewnić skuteczną komunikację w nowym układzie funkcjonalnym. Powstałymi elementami nowego  trzykondygnacyjnego budynku będą:

Przyziemie: Zakład Patologii i prosektorium, Zakład serologii transfuzjologicznej, Centralna sterylizatornia, magazyny, pomieszczenia techniczne.

Parter: Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej (40 łóżek) wraz z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, 2 angiografy, sala zabiegowa z ramieniem C, Oddział Kardiochirurgii (28 łózek) wraz z Intensywnym Nadzorem.

I piętro: Blok Operacyjny – 7 sal

ŁĄCZNIE powierzchnia brutto: 8 912 m2

Powierzchnia zabudowy: 3 331 m2

Kubatura brutto: 43 110 m3

Planowane główne koszty projektu to: roboty budowlane (wraz z wyposażeniem medycznym montowanym na stałe) 94 mln zł, wyposażenie medyczne 35,7 mln zł.

Realizowana inwestycja jest największym przedsięwzięciem w dotychczasowej 30 letniej historii Szpitala. W wyniku realizacji projektu Szpital w Wejherowie znajdzie się wśród placówek medycznych posiadających najnowocześniejsze bloki operacyjne w kraju.