loader image

Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, Zakup sprzętu i aparatury : sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością dotacyjną w latach 2017-2019

Nazwa beneficjenta: SZPITALE POMORSKIE Sp. z o.o. (lokalizacja: Szpital Specjalistyczny w Wejherowie)
Województwo: Pomorskie
Powiat: Wejherowski
Fundusz: Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

Program: Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, Zakup sprzętu i aparatury : sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością dotacyjną w latach 2017-2019.
Wartość projektu: 493 180,98 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 493 180,98 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W ramach projektu zastaną zakupione : Tor wizyjny do bronchoskopii wraz z myjnią oraz szafą do suszenia oraz Ultrasonograf przenośny. Projekt koncentruje się na zapewnieniu specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej podczas pomocy m.in. pacjentom w stanach krytycznych.

Realizacja projektu:
Umowa o dofinansowanie projektu nr 6/13/2021/137/363 została podpisana w dniu 27.05.2021 roku. W I kwartale 2021 roku przygotowano szczegółową specyfikację sprzętu planowanego do zakupu, niezbędną przy ogłoszeniu przetargu nieograniczonego. Następnie podjęto działania zgodne z harmonogramem projektu tj. przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego oraz działania informacyjno-promocyjne.