loader image

Zespół ds. Etyki

W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni funkcjonuje ZESPOŁU DS. ETYKI.

 

Przewodniczący Zespołu: Mariusz Szajewski – Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej

Z-ca Przewodniczącego: Tatiana Wojciechowska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

 

W swoich działaniach wykorzystuje:

 • Kodeks Etyki Lekarskiej;
 • Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej  Polskiej;
 • Kodeks Etyki Szpitali Pomorskich;
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Inne akty prawne niezbędne do rozpatrywania sprawy;
 • Zasady współżycia społecznego.

 

    Do zadań Zespołu należy:

 1. promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników Szpitala oraz osób realizujących świadczenia (usługi) na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. opiniowanie i wydawanie rekomendacji w przypadkach zaistnienia konfliktów natury etycznej wobec pacjentów, pracowników oraz osób realizujących świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych,
 3. wspieranie promowania znajomości praw pacjenta i praw dziecka,
 4. pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych personelu i pacjentów,
 5. definiowanie problemów etycznych występujących na terenie szpitala,
 6. określenie propozycji sposobu ich rozwiązywania.

 

Wiedza pozyskana w czasie pracy Zespołu jest poufna, a członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Terminy spotkań ustala Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego. Każdorazowo ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego dołączana jest lista obecności. Raport z prac Zespołu przekazywany jest raz na pół roku Zarządowi Spółki i Pełnomocnikowi Zarządu ds. ZSZ i Akredytacji w terminie do dwóch tygodni po dokonanej analizie.